Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Jesteś

Darmowy licznik odwiedzin

gościem na naszej stronie

25 - lecie Katolickiego Liceum

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i LAby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i L

newspaper

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole jako cel szczegółowy proszę wpisać KATOLICKIE G i L

Zarządzenie nr 2/18 z dn. 07 lutego 2018 r.

Dyrektora Katolickiego Liceum Św. Tomasza z Akwinu

odnośnie zasad rekrutacji do Katolickiego Liceum

Św. Tomasza z Akwinu na rok szkolny 2018/2019.   

 

 1. Rekrutacja kandydatów do Liceum zostanie przeprowadzona do

dn. 9 lipca 2018 r.:

 • składanie wniosku o przyjęcie do Liceum – od 1 marca 2018 r.
  do 22 czerwca 2018 r. do godz. 15.00
 • dostarczenie świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00
 • ustalenie wyników rekrutacji i ogłoszenie listy osób przyjętych oraz osób znajdujących się na liście rezerwowej – 29 czerwca 2018 r., godz. 12.00
 • potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum – do 5 lipca 2018 r. do godz. 15.00
 • składanie wniosków o przyjęcie przez kandydatów spoza listy (w przypadku wolnych miejsc) - do 8 lipca 2018 r. do godz. 12.00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki, przyjętych z listy rezerwowej oraz ewentualnej informacji o wolnych miejscach w Szkole  – 9 lipca 2018 r., godz. 12.00
 • w przypadku nie dokonania pełnej rekrutacji do dnia 9 lipca 2018 r., możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji w okresie wakacji
  (do dnia 31 sierpnia 2018 r.)
 • po potwierdzeniu woli nauki w Liceum należy w ciągu 7 dni wpłacić wpisowe.

2. Warunki przyjęć:

 • Dokumenty: takie jak do szkół publicznych oraz świadectwo chrztu, po przyjęciu do Szkoły należy złożyć w Sekretariacie, w tym oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wyniku testu gimnazjalnego.
 • Punktacja:

- za egzamin gimnazjalny - wynik ustala się mnożąc sumę punktów procentowych ze wszystkich części egzaminu przez wskaźnik 0,2 - (5*0,2) - maksymalnie:   100 pkt.                                                      

 

- za ocenę z języka polskiego, języka obcego, historii
i matematyki:                                                                    

         a) celujący:                                                                               po 18 pkt

         b) bardzo dobry:                                                                     po17 pkt

         c) dobry:                                                                                   po 14 pkt

         d) dostateczny:                                                                        po 8 pkt

         e) dopuszczający:                                                                    po 2 pkt

 

- za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem:                                                       7 pkt

 

- za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych:                       10 pkt

 

- za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach tematycznych                                7 pkt

 

- za osiągnięcia sportowe i artystyczne:                                                                 5 pkt

 

- za wolontariat:                                                                                                         5 pkt

 

- za zaangażowanie w życie parafii, Kościoła:                                                    10 pkt

 

- za ocenę z zachowania:                                                            

         a) wzorowe:                                                                                      5 pkt

         b) bardzo dobre:                                                                             3 pkt

 Przyjęcie do szkoły następuje od 100 pkt według ilości uzyskanych w rekrutacji punktów (w przypadku identycznej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń), poniżej 100 pkt konieczna jest rozmowa kwalifikacyjna.

3. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są do Szkoły niezależnie od powyższych kryteriów.

W przypadku rezygnacji ze Szkoły po przyjęciu, a przed 1 września, wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?