Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Jesteś

Darmowy licznik odwiedzin

gościem na naszej stronie

Wyjazd do Wrocławia oraz Drezna

25 - lecie Katolickiego Liceum

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i LAby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i L

newspaper

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole jako cel szczegółowy proszę wpisać KATOLICKIE G i L

INFORMATYKA

dla gimnazjum

 

Opis założonych osiągnięć ucznia – wymagania na poszczególne oceny szkolne

 

Grażyna Koba

 

1.    Komputer i grafika komputerowa

Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

podaje kilka zastosowań komputera;

wymienia części składowe zestawu komputerowego;

posługuje się komputerem i urządzeniami TI w podstawowym zakresie;

podaje kilka przykładów urządzeń współpracujących z komputerem;

wie, że nadmierna ilość czasu spędzonego przy komputerze zagraża zdrowiu psychicznemu i fizycznemu;

zdaje sobie sprawę, że można uzależnić się od komputera; zna i stosuje sposoby zapobiegania uzależnianiu się od komputera

wskazuje kilka przykładów zastosowania komputera, np. w szkole, zakładach pracy i życiu społecznym;

definiuje komputer jako zestaw urządzeń elektronicznych i określa ich przeznaczenie;

zna jednostki pojemności pamięci;

wymienia i omawia różne typy komputerów oraz budowę i działanie wybranych urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń  techniki użytkowej

omawia zastosowanie komputera w różnych dziedzinach życia, nauki i gospodarki;

zna pojęcia: program komputerowy, pamięć, system dwójkowy, bit, bajt, RAM;

omawia podstawowe układy mieszczące się na płycie głównej;

wymienia i omawia różne typy komputerów oraz budowę i działanie wybranych urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń  techniki użytkowej, np. drukarki, skanera

omawia schemat działania komputera, m.in. przekształcanie informacji w dane, przetwarzanie danych oraz wyjaśnia funkcje procesora odpowiedzialnego za te procesy; wyjaśnia, czym jest BIOS;

podaje przykłady kart rozszerzeń, które można zainstalować w komputerze;

omawia różne typy komputerów oraz budowę i działanie urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń  techniki użytkowej, np. tablicy interaktywnej, kamery cyfrowej i internetowej

potrafi określić podstawowe parametry części składowych komputera i urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń  techniki użytkowej;

opisuje wybrane zastosowania informatyki, z uwzględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny;

samodzielnie wyszukuje w Internecie informacje o nowych urządzeniach peryferyjnych oraz urządzeniach techniki użytkowej;

korzysta z dokumentacji urządzeń elektronicznych

zna podstawowe zasady pracy z programem komputerowym (uruchamianie, wybór opcji z menu, kończenie pracy z programem)

omawia przeznaczenie poszczególnych rodzajów programów użytkowych, podając przykłady konkretnych programów;

wie, na czym polega uruchamianie i instalowanie programów;

podaje przykłady nośników pamięci

umieszcza skrót programu na pulpicie;

wybiórczo korzysta z Pomocy do programów;

wyjaśnia rolę pamięci operacyjnej w czasie uruchamiania programu;

wie, jak odinstalować program komputerowy

potrafi skorzystać w razie potrzeby z Pomocy do programu;

wyjaśnia procesy zachodzące w czasie uruchamiania i instalowania programu;

potrafi zainstalować i odinstalować prosty program, np. edukacyjny, grę; potrafi pobrać program, np. darmowy, z Internetu i zainstalować go

określa pojemność pamięci, ilość wolnego i zajętego miejsca na dysku;

wyszukuje w Internecie lub innych źródłach informacje na temat nowych programów użytkowych i nośników pamięci

wie, jaka jest rola systemu operacyjnego

zna podstawowe funkcje systemu operacyjnego

podaje przykłady systemów operacyjnych

omawia cechy wybranych systemów operacyjnych, m.in.: Windows, Linux, Mac OS

porównuje wybrane systemy operacyjne, podając różnice

wie, że należy posiadać licencję na używany program komputerowy;

wie, na czym polega piractwo komputerowe i jakie grożą sankcje za nielegalne uzyskanie programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

wie, czym jest licencja na program, i wymienia jej rodzaje;

wymienia przykłady przestępczości komputerowej

zna pojęcie: prawo autorskie;

omawia przykładowe rodzaje darmowych licencji;

omawia przejawy przestępczości komputerowej

wyjaśnia różnice między różnymi rodzajami licencji;

rozumie zasady licencji na używany program

korzystając z Internetu lub innych źródeł, odszukuje więcej informacji na temat darmowych licencji

 

Opracowywanie za pomocą komputera obrazów (rysunków, zdjęć)

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

przy użyciu wybranego edytora grafiki tworzy prosty rysunek, używając podstawowych narzędzi graficznych;

potrafi zapisać dokument komputerowy w pliku w określonym miejscu (dysku, folderze); odczytuje rysunek zapisany w pliku, wprowadza zmiany i zapisuje ponownie plik

zna i omawia zasady tworzenia dokumentu komputerowego na przykładzie tworzenia rysunku w programie graficznym;

rozumie, dlaczego należy zapisać dokument na wybranym nośniku pamięci masowej;

przy użyciu wybranego edytora grafiki tworzy rysunki, stosując operacje na obrazie i jego fragmentach, przekształca obrazy; umieszcza napisy na obrazie;

tworzy proste animacje komputerowe

zna podstawowe formaty plików graficznych;

posługuje się narzędziami malarskimi trzech wybranych programów graficznych do tworzenia kompozycji z figur;

wykonuje operacje na obrazie i jego fragmentach, m.in.: zaznacza, kopiuje i wkleja fragmenty rysunku i zdjęcia, stosując wybrane programy graficzne;

wie, czym są warstwy obrazu; tworzy obraz z wykorzystaniem pracy na warstwach;

korzysta z różnych narzędzi selekcji;

tworzy animacje komputerowe;

drukuje rysunek

przekształca formaty plików graficznych;

umieszcza napisy na obrazie, porównując możliwości dwóch wybranych programów graficznych;

tworzy rozbudowane animacje komputerowe;

zmienia kolory i inne efekty na zdjęciu, stosując wybrane programy graficzne;

wykonuje fotomontaż, korzystając z możliwości pracy na warstwach obrazu;

tworzy animacje, korzystając z możliwości pracy na warstwach i z przekształceń fragmentów obrazu;

drukuje obraz, ustalając samodzielnie wybrane parametry wydruku

samodzielnie wyszukuje możliwości wybranego programu graficznego;

przygotowuje animacje według własnego pomysłu, korzystając z różnych możliwości wybranego programu do tworzenia animacji

 

Porządkowanie i ochrona dokumentów komputerowych

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

kopiuje, przenosi i usuwa pliki wybraną przez siebie metodą;

rozumie, jakie szkody może wyrządzić wirus komputerowy

rozumie, dlaczego należy wykonywać kopie dokumentów;

potrafi kopiować, przenosić i usuwać pliki i foldery metodą przez Schowek oraz metodą przeciągnij i upuść;

stosuje podstawowe zasady ochrony przed wirusami komputerowymi

pakuje i rozpakowuje pliki lub foldery;

omawia ogólne zasady działania wirusów komputerowych;

zna zasady ochrony przed złośliwymi programami;

posługuje się programem antywirusowym w celu wykrycia wirusów

omawia inne rodzaje zagrożeń (konie trojańskie, programy szpiegujące);

wie, jak ochronić się przed włamaniem do komputera; wyjaśnia, czym jest firewall

utrzymuje na bieżąco porządek w zasobach komputerowych; pamięta o tworzeniu kopii ważniejszych plików na innym nośniku;

korzystając z dodatkowych źródeł, wyszukuje informacje na temat programów szpiegujących określanych jako adwarespyware

 

2.    Praca z dokumentem tekstowym

Opracowywanie tekstu przy użyciu edytora tekstu

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

tworzy prosty dokument tekstowy;

stosuje wyróżnienia w tekście, korzystając ze zmian parametrów czcionki;

wykonuje podstawowe operacje na fragmentach tekstu – kopiowanie, wycinanie, wklejanie;

ozdabia tekst gotowymi rysunkami, obiektami z galerii obrazów, stosując wybraną przez siebie metodę;

zapisuje dokument w pliku

zna i stosuje podstawowe zasady formatowania i redagowania tekstu;

formatuje tekst: ustala atrybuty tekstu (pogrubienie, podkreślenie, przekreślenie, kursywę), sposób wyrównywania tekstu między marginesami, parametry czcionki;

formatuje rysunek (obiekt) wstawiony do tekstu; zmienia jego rozmiary, oblewa tekstem lub stosuje inny układ rysunku względem tekstu;

wstawia tabelę i wykonuje podstawowe operacje na jej komórkach

zna ogólne możliwości edytorów tekstu i zasady pracy z dokumentem tekstowym;

zna i stosuje podstawowe zasady redagowania tekstu; dostosowuje formatowanie tekstu do jego przeznaczenia;

wykorzystuje możliwości automatycznego wyszukiwania i zamiany znaków;

stosuje tabulacje, wcięcia, interlinie;

stosuje automatyczną numerację i wypunktowanie;

wykorzystuje edytor równań do pisania prostych wzorów;

zna podstawowe zasady pracy z tekstem wielostronicowym (redaguje nagłówek, stopkę wstawia numery stron);

potrafi podzielić tekst na kolumny

zna i stosuje metody usprawniające pracę nad tekstem (m.in. stosowanie gotowych szablonów, wbudowanych słowników);

stosuje różne typy tabulatorów, potrafi zmienić ich ustawienia w całym tekście;

wstawia dowolne wzory, wykorzystując edytor równań;

osadza obraz w dokumencie tekstowym, wstawia obraz do dokumentu tekstowego z zachowaniem połączenia oraz omawia różnice między tymi dwiema metodami;

stosuje przypisy; zna rodzaje tabulatorów i potrafi je właściwie zastosować; stosuje odpowiednio spacje nierozdzielające;

drukuje dokumenty tekstowe, dobierając odpowiednie parametry drukowania

samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania dowolnego problemu;

przygotowuje profesjonalny tekst – pismo, sprawozdanie, z zachowaniem poznanych zasad redagowania i formatowania tekstów;

rozumie działanie mechanizmu „łącz z plikiem" i omawia różnicę między obiektem osadzonym a połączonym

 

3.    Internet i multimedia

Komputer jako źródło informacji

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wymienia kilka zastosowań Internetu;

otwiera stronę o podanym adresie;

wyszukuje w Internecie informacje według prostego hasła;

porusza się po stronie WWW

zna podstawowe zasady pracy w szkolnej (lokalnej) sieci komputerowej;

zna pojęcia: Internet, strona internetowa, WWW;

omawia wybrane usługi internetowe;

potrafi wyszukiwać informacje w Internecie: korzysta z wyszukiwarek

wymienia zalety łączenia komputerów w sieć;

zna pojęcia: witryna, strona główna, serwer internetowy, hiperłącze, hipertekst;

potrafi wyszukiwać informacje w Internecie: korzysta z katalogów stron WWW;

wyszukuje informacje w internetowych zasobach danych

opisuje sieci lokalne i globalne oraz podstawowe klasy sieci; potrafi udostępniać zasoby, np. foldery;

wie, jak uzyskać dostęp do Internetu;

potrafi zastosować różne narzędzia do wyszukiwania informacji; stosuje złożony sposób wyszukiwania;

porządkuje najczęściej odwiedzane strony

potrafi formułować własne wnioski i spostrzeżenia dotyczące rozwoju Internetu, jego znaczenia dla różnych dziedzin gospodarki i dla własnego rozwoju;

potrafi właściwie zawęzić obszar poszukiwań, aby szybko odszukać informacje

redaguje i wysyła list elektroniczny, korzystając z podstawowych zasad netykiety;

potrafi skorzystać z wybranych form komunikacji, np. z komunikatora, stosując zasady netykiety

potrafi założyć konto pocztowe przez stronę WWW;

dołącza załączniki do listu; korzysta z książki adresowej; zna i stosuje zasady netykiety pocztowej;

zna sposoby komunikowania się za pomocą Internetu, m.in.: komunikatory i czaty, fora dyskusyjne, portale społecznościowe

dba o formę listu i jego pojemność; ozdabia listy, załączając rysunek, dodaje tło; stosuje podpis automatyczny; zakłada książkę adresową;

podaje i omawia przykłady usług internetowych oraz różnych form komunikacji: omawia m.in.: komunikatory i czaty, fora dyskusyjne, portale społecznościowe

uczestniczy w dyskusji na wybranym forum dyskusyjnym, stosując zasady netykiety;

omawia wybrane usługi internetowe (m.in.: nauka i praca w Internecie, książki, czasopisma, muzea, banki, zakupy i aukcje, podróże, rozrywka), uwzględniając zasady korzystania z tych usług

korzystając z Internetu i innych źródeł, wyszukuje informacje o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie e-usług

zna zagrożenia i ostrzeżenia dotyczące korzystania z komunikacji za pomocą Internetu; zdaje sobie sprawę z anonimowości kontaktów w Sieci

stosuje przepisy prawa związane z pobieraniem materiałów z Internetu; zdaje sobie sprawę z konieczności racjonalnego gospodarowania czasem spędzonym w Sieci

zna podstawowe przepisy dotyczące korzystania z e-usług

na przykładach uzasadnia zalety i zagrożenia wynikające z pojawienia się Internetu

potrafi przedstawić własne wnioski z analizy zalet i wad uzależniania różnych dziedzin życia od Internetu

zna ogólne zasady projektowania stron WWW i wie, jakie narzędzia umożliwiają ich tworzenie;

wie, w jaki sposób zbudowane są strony WWW

potrafi, korzystając z podstawowych znaczników HTML, tworzyć prostą strukturę strony;

umie tworzyć akapity i wymuszać podział wiersza, dodawać nagłówki do tekstu, zmieniać krój i rozmiar czcionki;

wie, jak założyć internetowy dziennik – blog

zna funkcje i zastosowanie najważniejszych znaczników HTML;

potrafi wstawiać obrazy do utworzonych stron;

umie tworzyć listy wypunktowane i numerowane i wstawiać hiperłącza;

wie, czym są systemy zarządzania treścią i tworzy prosty blog w oparciu o wybrany system

formatuje tekst na stronie, wstawia tabele;

dba o poprawność merytoryczną i redakcyjną tekstów;

potrafi utworzyć prostą stronę (m.in. zawierającą blog) w oparciu o wybrany system zarządzania treścią; dodaje nowe wpisy, przydziela wpisy do kategorii, dodaje tagi;

publikuje utworzone strony w Internecie;

współpracuje w grupie przy tworzeniu projektu, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe

zna większość znaczników HTML;

posługuje się wybranym programem przeznaczonym do tworzenia stron WWW;

potrafi tworzyć proste witryny składające się z kilku połączonych ze sobą stron;

publikuje stronę WWW w Internecie

 

Opracowywanie za pomocą komputera prezentacji multimedialnych

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wie, czym jest prezentacja multimedialna i posługuje się programem do jej tworzenia;

zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji;

tworzy prezentację składającą się z kilku slajdów z zastosowaniem animacji niestandardowych; wstawia do slajdu tekst i grafikę;

zapisuje prezentację i potrafi uruchomić pokaz slajdów

zna cechy dobrej prezentacji;

podaje przykładowe programy do tworzenia prezentacji;

wykonuje przejścia między slajdami;

stosuje tło we wszystkich slajdach; potrafi ustawić inne tło dla każdego slajdu;

zmienia kolejność slajdów; usuwa niepotrzebne slajdy

przygotowuje plan prezentacji; planuje wygląd slajdów;

korzysta z szablonów; dobiera odpowiedni szablon do danej prezentacji; potrafi ustawić jednakowe tło dla wszystkich slajdów oraz inne dla wybranego slajdu;

wstawia na slajd hiperłącza, umieszcza przyciski akcji;

dba o poprawność redakcyjną tekstów

umieszcza w prezentacji efekty dźwiękowe;

przygotowuje prezentację w postaci albumu fotograficznego;

współpracuje w grupie przy tworzeniu projektu, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe

potrafi samodzielnie zaprojektować i przygotować multimedialną prezentację na wybrany temat, cechującą się ciekawym ujęciem zagadnienia, interesującym układem slajdów

 


4.    Algorytmika i programowanie

 

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków;

zna podstawowe zasady prezentacji algorytmów w postaci schematów blokowych (zna podstawowe bloki potrzebne do budowania schematu blokowego);

analizuje gotowy schemat blokowy prostego algorytmu

wyjaśnia pojęcie algorytmu;

określa dane do zadania oraz wyniki i zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków;

określa sytuacje warunkowe, tj. takie, które wyprowadzają różne wyniki – zależnie od spełnienia narzuconych warunków;

buduje schemat blokowy prostego algorytmu liniowego;

analizuje schemat blokowy algorytmu z rozgałęzieniami

omawia etapy rozwiązywania problemu (zadania);

wie, na czym polega iteracja;

analizuje algorytmy, w których występują powtórzenia i określa, od czego zależy liczba powtórzeń;

buduje schemat blokowy algorytmu z warunkiem prostym;

realizuje algorytm liniowy i z warunkami w arkuszu kalkulacyjnym

wyjaśnia pojęcie specyfikacja problemu;

prezentuje algorytmy iteracyjne za pomocą listy kroków i schematu blokowego;

realizuje algorytm iteracyjny w arkuszu kalkulacyjnym

potrafi samodzielnie napisać specyfikację określonego zadania;

buduje
schemat blokowy algorytmu,
w którym wystąpią złożone
sytuacje warunkowe;

określa,
kiedy może nastąpić zapętlenie w algorytmie iteracyjnym i potrafi rozwiązać
ten problem;

buduje
schemat blokowy określonego algorytmu iteracyjnego

pisze proste programy w języku Logo, używając podstawowych poleceń

pisze proste programy, używając podstawowych poleceń wybranego języka programowania (korzysta z wybranego środowiska programowania, np. Logomocja, Scratch, Baltie) 

realizuje prostą sytuację warunkową, korzystając z wybranego środowiska programowania

zna pojęcia: translacja, kompilacja, interpretacja;

wyjaśnia, na czym polega prezentacja algorytmu w postaci programu;

zapisuje algorytmy iteracyjne, korzystając z wybranego środowiska programowania

wyjaśnia
zasady programowania i kompilowania oraz wie, jak są pamiętane wartości zmiennych; odróżnia kompilację
od interpretacji;

korzystając
z wybranego środowiska programowania, pisze programy zastosowaniem procedur

opisuje algorytm, znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym, na przykładzie wyboru najwyższego ucznia spośród pięciu

opisuje algorytm znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym na przykładzie wyboru największej liczby spośród n liczb – stosuje przeszukiwanie liniowe;

stosuje algorytm poszukiwania przez połowienie w zabawie w zgadywanie liczby

omawia algorytm sortowania przez wybór na konkretnym przykładzie; analizuje gotową listę kroków tego algorytmu

opisuje algorytm znajdowania wybranego elementu w zbiorze uporządkowanym – stosuje algorytm poszukiwania przez połowienie;

omawia algorytm sortowania bąbelkowego na konkretnym przykładzie

tworzy schematy blokowe wybranych algorytmów, korzystając
z programu edukacyjnego

 

5.    Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

Opracowywanie za pomocą komputera danych liczbowych

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

zna zastosowania arkusza kalkulacyjnego i omawia budowę dokumentu arkusza;

pisze formułę wykonującą jedno z czterech podstawowych działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie);

potrafi zastosować kopiowanie i wklejanie formuł;

zna ogólne zasady przygotowania wykresu w arkuszu kalkulacyjnym;

korzysta z kreatora wykresów do utworzenia prostego wykresu;

zapisuje utworzony arkusz we wskazanym folderze docelowym

zna i stosuje zasadę adresowania względnego;

potrafi tworzyć formuły wykonujące bardziej zaawansowane obliczenia;

stosuje funkcje arkusza kalkulacyjnego, tj.: SUMA, ŚREDNIA;

modyfikuje tabele w celu usprawnienia obliczeń, m.in.: wstawia i usuwa wiersze (kolumny); zmienia szerokość kolumn i wysokość wierszy tabeli; wie, jak wprowadzić do komórek długie teksty i duże liczby;

tworzy wykres składający się z dwóch serii danych, potrafi dodać do niego odpowiednie opisy

potrafi prawidłowo zaprojektować tabelę arkusza kalkulacyjnego (m.in.: wprowadza opisy do tabeli, formatuje komórki arkusza; ustala format danych, dostosowując go do wprowadzanych informacji);

rozróżnia zasady adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego;

stosuje arkusz do kalkulacji wydatków i innych obliczeń; dostosowuje odpowiednio rodzaj adresowania;

wykonuje w arkuszu proste obliczenia z dziedziny fizyki, matematyki, geografii, np. tworzy tabelę do obliczania wartości funkcji liniowej i tworzy odpowiedni wykres;

zna zasady doboru typu wykresu do danych i wyników; drukuje tabelę arkusza, dobierając odpowiednie parametry drukowania; rozróżnia linie siatki i obramowania

potrafi układać rozbudowane formuły z zastosowaniem funkcji JEŻELI;

potrafi samodzielnie zastosować adres bezwzględny lub mieszany, aby ułatwić obliczenia;

tworzy, zależnie od danych, różne typy wykresów: XY (punktowy), liniowy, kołowy;

wstawia tabelę arkusza do dokumentu tekstowego jako obiekt osadzony i jako obiekt połączony;

wstawia z pliku tabelę arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego

zna działanie i zastosowanie wielu funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym;

wyjaśnia różnicę między tabelą osadzoną a połączoną;

samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania określonego problemu;

projektuje samodzielnie tabelę arkusza z zachowaniem poznanych zasad wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym

stosuje arkusz do rozwiązywania prostych zadań rachunkowych z zakresu objętego programem nauczania gimnazjum

 

stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych;

stosuje arkusz do rozwiązywania zadań rachunkowych (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków);

wie, na czym polegają modelowanie i symulacja

wyjaśnia, na czym polega modelowanie rzeczywistości;

korzystając z gotowego przykładu, np. modelu rzutu kostką sześcienną do gry, omawia,  na czym polega modelowanie

realizuje algorytm z warunkami i iteracyjny w arkuszu kalkulacyjnym

wykonuje prosty model, np. rzutu monetą, korzystając z arkusza kalkulacyjnego

wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do analizy wyników eksperymentów

korzystając z dodatkowych źródeł, np. Internetu, wyszukuje informacje na temat modelowania;

posługuje się arkuszem kalkulacyjnym do tworzenia modeli zjawisk i ich symulacji, takich jak zjawiska: fizyczne, chemiczne, biologiczne

 

6.    Bazy danych

Opracowywanie za pomocą komputera bazy danych

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

podaje przykłady baz danych ze swojego otoczenia, np. wykorzystywanych w szkolnym sekretariacie, bibliotece;

na przykładzie gotowego pliku bazy danych potrafi omówić jej strukturę – określić, jakie informacje są w niej pamiętane i wyjaśnić pojęcia: tabela, rekord, pole;

korzystając z gotowego formularza, potrafi zaktualizować dane w rekordzie i dopisać nowy rekord;

potrafi wyświetlić wynik gotowego zapytania i omówić, czego dotyczyło zapytanie;

prezentuje informacje, korzystając z przygotowanych raportów

podaje przykłady zbiorów informacji, które mogą być gromadzone w bazach danych;

podaje przykłady oprogramowania do tworzenia baz danych; wymienia obiekty, jakie może zawierać plik bazy danych;

wyjaśnia pojęcie klucza; potrafi ustalić porządek malejący lub rosnący w bazie według podanych przez nauczyciela kluczy;

wyjaśnia funkcję formularzy i raportów;

tworzy proste zapytanie na podstawie gotowej tabeli, korzystając z kreatora zadań

wyjaśnia, na czym polega przetwarzanie danych w bazach danych;

projektuje tabelę, stosując podstawowe zasady tworzenia tabel;

tworzy prosty formularz za pomocą kreatora zadań;

tworzy kwerendy w widoku projektu; w zapytaniach stosuje proste kryterium wyboru (dotyczące jednego lub dwóch pól);

przygotowuje raporty na podstawie tabeli lub kwerendy;

drukuje raporty

tworzy formularze, dostosowując formularz do wprowadzanych danych; potrafi skorzystać z kreatora zadań i modyfikować formularz w widoku projektu;

umieszcza w raporcie podsumowania, określające dane statystyczne (minimum, maksimum), porządkuje dane w raporcie według zadanych kryteriów;

wymienia i omawia etapy projektowania systemów informatycznych;

współpracuje w grupie, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe

potrafi samodzielnie zaprojektować poprawną strukturę bazy danych na wybrany przez siebie temat, w tym ustalić pola, zaprojektować formularz, zaplanować odpowiednie zapytania i raporty oraz je utworzyć;

podaje przykłady systemów informatycznych z otoczenia i wyjaśnia ich zastosowanie;

rozumie różnicę między wynikiem wyszukiwania dowolnego ciągu znaków z wykorzystaniem opcji Znajdź i z użyciem zapytania;

potrafi skorzystać z tego samego raportu do wydrukowania danych na podstawie różnych zapytań

 

  

MAMY LAUREATA I FINALISTĘ

XII KONKURSU WIEDZY O SZTUCE

MUZYKA 

 

Makary Sierpiński uczeń klasy II Katolickiego Gimnazjum otrzymał tytuł laureata, tytuł finalisty przypadł Mai Pawłowskiej uczennicy klasy III Katolickiego Gimnazjum.
GRATULUJEMY!!!

 


 

Bernard Maseli – polski muzyk, wibrafonista, kompozytor, pedagog, realizator nagrań, wirtuoz gry na instrumencie malletKAT wystąpił gościnnie w kwietniu br. w Klubie pod Filarami. W koncercie uczestniczyli uczniowie Katolickiego Gimnazjum i Liceum. Oprócz merytorycznej części koncertu poświęconej historii postania KAT-u uczniowie mieli także możliwość wysłuchania znanych standardów jazzowych w wykonaniu najlepszego wibrafonisty w Polsce i na świecie.


 

GORZOWSKIE TARGI EDUKACYJNE SZKOŁY

 I PRACODAWCY 6-7 MARCA 2018

06 marca uczniowie III klasy Katolickiego Gimnazjum wraz z Panią Sylwią Maćkałą wzięli udział w Gorzowskich Targach Edukacyjnych, które odbyły się w hali sportowej OSIR-u w Gorzowie Wlkp., ul. Słowiańska 10.

 

 Głównym celem organizowanych targów było przede wszystkim promocja szkolnictwa zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego rynku pracy.

 

Podczas targów zaprezentowało się ponad 60. wystawców, wśród których znajdą się szkoły ponadgimnazjalne, przedstawiciele biznesu i organizacji pracodawców oraz gorzowskie uczelnie. Uczniowie,  klasy III gimnazjum, którzy za moment staną przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej,  mogli skorzystać z oferty przygotowanej specjalnie dla nich.


 

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI” TAK POMAGAM”

Wzorem lat ubiegłych wolontariusze SKC przy Katolickim Gimnazjum w dniach 09-10 marca 2018 r. uczestniczyli w zbiórce artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych w przechowywaniu, z których Parafialny Zespół Caritas przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przygotuje świąteczne paczki dla najuboższych rodzin.

Produkty zebrane podczas zbiórki trafią do rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności.

Wystarczy tak niewiele, by sprawić radość innym w zbliżające się Święta Wielkanocne.


 

 KONCERT MAŁEJ AKADEMII JAZZU

Adam Wendt – polski saksofonista, kompozytor, aranżer oraz pedagog był gościem kolejnego spotkania z muzyką jazzową, które odbyło się w lutym 2018 r. w ramach cyklu spotkań MAJ-u.Tym razem słuchacze mogli zmierzyć się z nurtem jazzu elektrycznego. Koncert wzbogacony był o niekonwencjonalne instrumentarium (elektronicznie przetwarzany dźwięk saksofonu,) zróżnicowany, dynamiczny repertuar, oryginalne kompozycje


DIECEZJALNA GALA WOLONTARIATU SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS

   

 

  W dniu 05 grudnia 2017 r. przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunem Panią Sylwią Maćkałą wzięli udział w DIECEZJALNEJ GALI WOLONTARIATU SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS w Zielonej Górze. Za 10-letnią służbę na rzecz potrzebujących wolontariusze III klasy gimnazjum otrzymali z rąk ks. biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego statuetkę "Młodzież potrafi". Gratulacje wolontariuszom i opiekunowi SKC złożył dyrektor szkoły Pan Marek Robak w obecności wychowawców, nauczycieli i społeczności szkolnej Katolickiego Liceum.


 Warsztaty zawodoznawcze
dla licealistów i gimnazjalistów

 

        W miesiącach lutym i marcu  uczniowie pierwszej, drugiej i trzeciej klasy liceum uczestniczyli  w 2-godzinnych w warsztatach zawodoznawczych prowadzonych przez Panią Iwonę Wiszczuk i Magdalenę Madejczyk doradców zawodowych z ZPPP w Gorzowie Wlkp. Zakres warsztatów obejmował  wybór przedmiotów rozszerzonych a  ich wpływ na dalszy przebieg  ścieżki edukacyjnej  uczniów pierwszej klasy liceum.

Rekrutacja na wyższe uczelnie oraz możliwość finansowania studiów to tematy realizowane w czasie warsztatów zawodoznawczych   przez uczniów trzeciej klasy liceum.

We wtorek  27.02.2018r. uczniowie III klasy gimnazjum
uczestniczyli w 4-godzinnych warsztatach zawodoznawczych prowadzonych przez Panią Iwonę Wiszczuk i Panią Magdalenę Madejczyk z ZPPP z działu doradztwa zawodowego. Celem warsztatów było poznanie przez uczniów  czynników warunkujących wybór dalszej drogi kształcenia, uczestniczenie w testach preferencji i zainteresowań zawodowych oraz poznanie oferty szkół ponadgimnazjalnych i przebiegu rekrutacji.

 

 

 

 


Frida Kahlo i Diego Rivera.
Polski kontekst

06 grudnia 2016 r. uczniowie Katolickiego Gimnazjum i Liceum  pod opieką nauczycieli udali się do Poznania  na wystawę „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst”.  Jest to  pierwsza  i jedyna w Polsce wystawa Kahlo i Rivery, wzbogacona o mało znany polski wątek w życiu artystów. Tytułowy kontekst tworzą z jednej strony bardzo bliskie relacje artystów z autorkami o polskim pochodzeniu (Bernice Kolko i Fanny Rabel), z drugiej zaś obecność obrazów Kahlo i Rivery oraz grafik Fanny Rabel na Wystawie Sztuki Meksykańskiej w 1955 roku w Polsce.

     
       

 


DZIEŃ HOTELARZA I TURYSTY

W grudniu przedstawiciele klasy III Katolickiego Gimnazjum wzięli udział w Konkursie
 „Dzień Hotelarza i Turysty”, który odbył się w Zespole Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego,
 Technikum nr 8 w Gorzowie Wlkp.
Oprócz wiedzy z zakresu hotelarstwa, turystyki i geografii uczniowie brali udział w konkurencjach typu rozpoznawanie zapachów, smażenie naleśników, rozpoznawanie smaków i przygotowanie rogalika.

         
         
         


Po przejściu wszystkich konkurencji i zadań testowych nasza drużyna zajęła III miejsce. Gratulujemy!!!


 WIGILIA DLA UBOGICH

 

W dniu 18 grudnia wolontariusze SKC wraz z opiekunem Panią Sylwią Maćkałą włączyli się w pomoc przy organizacji WIGILII DLA UBOGICH z miasta Gorzowa Wlkp. Wigilia odbyła się w parafii Pierwszych Męczenników Polski z udziałem ks. biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego,  dyrektora Diecezjalnej Caritas ks. Stanisława Podfigórnego i innych zaproszonych gości.

         

Konkurs Pieśni Patriotycznej

Nasza uczennica - Julia Bury zajęła pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.


 

99 lat Niepodległej

     

      


 

Konkurs Literacki

„O Pióro Dyrektora Szkoły”.


Celem konkursu jest rozbudzenie potrzeby własnej twórczości oraz zwiększenie świadomości językowej i literackiej wśród uczniów Katolickiego Liceum św. Tomasza z Akwinu. Adresatami Konkursu są uczniowie Katolickiego Liceum św. Tomasza z Akwinu w Gorzowie Wlkp.

 

Regulamin.

 1. Do 15 października bieżącego roku szkolnego zostanie podany wspólny dla wszystkich temat prac konkursowych.
 2. Uczestnicy samodzielnie przygotowują  oryginalny niepublikowany wcześniej tekst literacki mający formę opowiadania.
 3. Termin oddania prac konkursowych: 15 stycznia 2018 roku.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czasie uroczystości związanej z Dniem Patrona Szkoły.
 5. Główną nagrodą w Konkursie jest pióro ufundowane przez dyrektora szkoły.
 6. W zależności od poziomu prac organizatorzy przewidują możliwość opublikowania ich w zakresie możliwości Szkoły.
 7. Praca literacka powinna być przekazana do sekretariatu Szkoły w formie zapisu ręcznego , wydruku lub korespondencji elektronicznej.
 8. W skład Jury wchodzi 5 osób, w tym jedna osoba spoza Szkoły i jeden jej absolwent.

Temat pracy literackiej w roku szkolnym 2017/2018:

Zwykła historia.


Zasiłki szkolne


 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku
 są w szczególności:

1) śmierć jednego lub obojga rodziców

2) nieuleczalna choroba rodziców lub pełnoletniego ucznia

3) ciężki wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu

4) pożar lub zalanie mieszkania.

 Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

 Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie
od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Termin składania wniosku:

 nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
przyznanie tego zasiłku. 

Wniosek

Wzór wniosku jest dostępny jest w sekretariacie Katolickiego Liceum św. Tomasza z Akwinu, Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz na stronach internetowych Miasta Gorzowa Wlkp.

 W przypadku ubiegania się zasiłek szkolny nie jest wymagane załączanie
do wniosku zaświadczeń wysokości dochodów, ani zaświadczeń korzystaniu
ze świadczeń pomocy społecznej.

Zasiłki szkolne przyznawane są na wniosek:

 • rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia
 • dyrektora szkoły

Miejsce złożenia wniosku:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Okólna 2 pokój nr 201
 codziennie od godz. 7.30 do 15.15, we wtorek od godz. 7.30 do 16.30.


 

POROZUMIENIE

W dniu 21 czerwca br. nasze Liceum podpisało z Miejską Komendą Policji w Gorzowie porozumienie o współpracy między Szkołą a Policją w realizacji programu klasy policyjno-prawniczej, która rozpocznie swoje funkcjonowanie od 1 września br.

   
 

 


 KLASA POLICYJNA


 

Od 1 września 2017 r. otwieramy klasę mundurową o profilu policyjno-prawniczym, z autorskim programem zawierającym przedmiot uzupełniający ,,Edukacja Policyjno-Prawnicza’’ składający się z następujących elementów:

 • Wiedza o Policji,
 • Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony,
 • Kwalifikacje do służby w policji,
 • Wiedza o prawie.

Klasa będzie prowadzona we współpracy z Miejską Komendą Policji – przewidziane są cykliczne spotkania z przedstawicielami różnych sekcji i wydziałów policji, zajęcia na strzelnicy policyjnej, elementy musztry i ceremoniału policyjnego.

Absolwenci tej klasy otrzymają dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do Policji.

 Zostanie również nawiązana współpraca z Sądem Rejonowym i Okręgowym, uczniowie będą uczestniczyć w rozprawach sądowych, spotykać się z sędziami, adwokatami i prokuratorami

 


Dzień Przedsiębiorczości


26 kwietnia 2017r. odbył się Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości. Uczniowie w ramach tego programu brali udział w jednodniowych praktykach w różnych firmach. 


XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

 


 

W styczniu 2017r. w Zielonej Górze odbył się drugi etap XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej  pod hasłem "państwo a gospodarka". Naszą szkołę reprezentował jeden uczeń.

 


Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"


14 marca odbył się drugi etap Olimpiady "Warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych", który odbył się w Zielonej Górze. Szkołę reprezentowało troje uczniów
z klasy pierwszej liceum.

 


 Przedsiębiorczość


W naszej szkole odbywały się także inne przedsięwzięcia związane z przedsiębiorczości. Wizytował u nas pan Idziaszek, który zajmuje się poradnictwem zawodowym. Uczniowie brali udział też w Olimpiadzie Przedsiębiorczości.


DROGA KRZYŻOWA


 Tradycją naszej Szkoły jest organizowanie Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta. Także w tym roku nasi uczniowie pochylili się nad rozważaniami kolejnych stacji.


WYCIECZKA DO WARSZAWY


 W dniach 29-31 marca odbyła się wycieczka części uczniów klasy pierwszej Liceum.

 


  CYBERPRZEMOC


 

28 kwietnia uczniowie II klasy gimnazjum spotkali się z pracownikiem I  Komisariatu w Gorzowie Wlkp. st. posterunkowym Krystianem Hernikiem. Tematem spotkania była cyberprzemoc i ogólnie pojęte bezpieczeństwo w sieci.

W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się jakie działania podejmowane często dla zabawy przez rówieśników można zakwalifikować jako cyberprzemoc. Dotyczą m.in. kompromitujących materiałów, ukradkiem zrobionych zdjęć, nagranych na telefonie komórkowym filmików, które docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Dlatego ważne jest aby ofiary a także świadkowie cyberprzemocy rozmawiali z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą bądź inną zaufaną osobą.

 

CYBERRZEOMOC TO PRZESTĘPSTWO

zgłaszamy je organom ścigania


 

WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM


 

24 lutego 2017 r. uczniowie klasy I gimnazjum brali udział w 2- godzinnych warsztatach nt. "Jak być dobrym kolegą? Budowanie satysfakcjonujących relacji koleżeńskich. Zajęcia prowadziły Pani Grażyna Franczuk i Pani Beata Jas z ZPP-P w Gorzowie Wlkp.

 

03 marca 2017 r. uczniowie klasy II gimnazjum brali udział w 2-godzinnych warsztatach nt. "Kryzys nastolatka". Zajęcia prowadziły psycholog Pani Agata Kozłowska i psycholog Pani Marta Mikołajewicz-Kiełpińska z ZPP-P w Gorzowie Wlkp.
Uczniowie pod okiem psychologów rozwiązywali w grupie problemy, które na swojej drodze napotykają nastolatkowie.


 Koncert MAJ w Klubie pod Filarami


 14 marca 2017 r. uczniowie gimnazjum uczestniczyli w kolejnej edycji koncertu MAJ. Wykładowcą, który uczynił koncert energetycznym i twórczym  był puzonista Pan Grzegorz Turczyński.

 

Uczniowie współtworzyli koncert muzykując na instrumentach pochodzenia latynoamerykańskiego
i afrykańskiego takich jak: guiro, kabasa, shaker czy kachon.

Ocena uczniów: najlepszy koncert!!! Dziękujemy!!! 

 

 

 

 


TAK POMAGAM!


 

Wzorem lat ubiegłych uczniowie gimnazjum i liceum wraz z wychowawcami i nauczycielami przeprowadzą SZKOLNĄ ZBIÓRKĘ ŻYWNOŚCI.

Dla najbardziej potrzebujących składamy żywność
z długotrwałym terminem ważności.

Wszystkie zebrane dary przekażemy do Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Gorzowie Wlkp.

 

 


ZDRAPKA WIELKOPOSTNA 2017 r.


 

Począwszy od 01 marca od Środy Popielcowej, aż do Poniedziałku Wielkanocnego uczniowie naszej szkoły odkrywają nowe wyzwania w postaci zadania do wykonania.

Każdego dnia wyznaczony uczeń zdrapuje  kolejny dzień ze ZDRAPKI WIELKOPOSTNEJ i informuje klasę o treści zadania.

Atrakcyjna forma zdrapki zachęca uczniów do lepszego przygotowania się na radość Chrystusowego Zmartwychwstania.


 SKARBONKA MIŁOSIERDZIA


 

 

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do akcji "Jałmużna Wielkopostna".

Poprzez rezygnację z konkretnych przyjemności darczyńcy przeznaczają zaoszczędzone środki na rzecz osób potrzebujących pomocy.

 

 


Konferencja dla nauczycieli
15.01. – 20.01.2017

 Erasmus + - Turku (Finlandia)


 W styczniu 2017 roku nauczyciele naszej szkoły Panie Katarzyna Głębowska i Agnieszka Gabis brały udział w międzynarodowej konferencji w ramach programu Erasmus+, której gospodarzem była fińska szkoła w Turku.

W trakcie pięciodniowej wizyty nauczyciele z siedmiu państw uczestniczyli w spotkaniach, których tematyka dotyczyła głównie problematyki doradztwa, rozumianego jako  wszechstronne wspieranie uczniów przez szkoły w ich karierze edukacyjnej.

Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać funkcjonowanie słynącego ze skuteczności fińskiego systemu szkolnictwa.

Wizytowali szkoły różnych szczebli, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, w toku spotkań z uczniami i nauczy

cielami mieli możliwość wymiany doświadczeń.

Gospodarze konferencji zaprezentowali również innowacyjną metodę przeprowadzania egzaminów w formie elektronicznej.

 

 


Dzień Języków
28 lutego w naszej Szkole odbył się Dzień Języków. Uczniowie zmagali się w licznych konkurencjach dotyczących innych państw.
 
     
     

Dzień Patrona

23 lutego 2017 r. w naszej odbył się dzień patrona. Uroczystości odbywały się w Katedrze oraz naszej Szkole.

   
   

Warsztaty zawodoznawcze dla licealistów
i gimnazjalistów

        W poniedziałek 13.02.2017 r. uczniowie pierwszej i trzeciej klasy liceum uczestniczyli  w 2-godzinnych w warsztatach zawodoznawczych prowadzonych przez Panią Iwonę Wiszczuk pedagoga ZPPP z działu doradztwa zawodowego.

Zakres warsztatów obejmował  wybór przedmiotów rozszerzonych a  ich wpływ na dalszy przebieg  ścieżki edukacyjnej  uczniów pierwszej klasy liceum.

 

Rekrutacja na wyższe uczelnie oraz możliwość finansowania studiów to tematy realizowane w czasie warsztatów zawodoznawczych   przez uczniów trzeciej klasy liceum.

 

W czwartek 16.02.2017r. uczniowie III klasy gimnazjum uczestniczyli w 4-godzinnych warsztatach zawodoznawczych prowadzonych przez Panią Iwonę Wiszczuk i Panią Magdalenę Przyborowską z ZPPP z działu doradztwa zawodowego. Celem warsztatów było poznanie przez uczniów  czynników warunkujących wybór dalszej drogi kształcenia, uczestniczenie w testach preferencji i zainteresowań zawodowych oraz poznanie oferty szkół ponadgimnazjalnych i przebiegu rekrutacji.

 


Koncert MAJ w Klubie pod Filarami

 

 

    We wtorek 17.02.2017 r. uczniowie I i II klasy gimnazjum uczestniczyli w koncercie polskiego wokalisty i gitarzysty z pogranicza jazzu i bluesa Pana Leszka Dranickiego. O historii powstania jazzu nasi uczniowie wiedzą już prawie wszystko.

 

Dopalam się SOBĄ

Zajęcia profilaktyczne "Dopalam się sobą"  23 stycznia 2017 r. uczniowie klasy I LO uczestniczyli w Wojewódzkim programie Antydopalaczowym "Dopalam się sobą".

 

 

 

 

Zajęcia prowadziła st. sierżant Agata Mikołajczyk
z Wydziału Prewencji KMP w Gorzowie Wlkp.


Spektakl SKĄPIEC


Uczniowie gimnazjum brali udział w spektaklu w szkolej Auli.

   

 


 Próbne Egzaminy Gimnazjalne

Nasi gimazjaliści trenowali przed kwietniowymi egzaminami


 WYCIECZKA DO BERLINA


W dniach 1-2 grudnia 2016 r. odbyła się wycieczka do stolicy Niemiec. Uczestnicy mogli zobaczyć m.in. Kolumnę Zwycięstwa, Bramę Brandenburską, Zoo, Wieżę Telewizyjną. Wyjazd wszystkim się podobał.

 

 

 


11 LISTOPADA


 

DWIE WIZJE - JEDNA POLSKA


 KARTKA z KALENDARZA


 

   

Wyjazd integracyjny klasy I LO


 12 września odbył się wyjazd  uczniów klasy pierwszej naszego Liceum. Integracja odbywała się na plażach Dziwnowa i Dziwnówka. Zdaniem uczestników wycieczka była udana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 UWAGA

Nasza szkoła otrzymała certyfikat
 


Umieściliśmy regulamin korzystania z rządowych podręczników dla uczniów


REGULAMIN


 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?