Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Jesteś

Darmowy licznik odwiedzin

gościem na naszej stronie

Wyjazd do Wrocławia oraz Drezna

25 - lecie Katolickiego Liceum

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i LAby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i L

newspaper

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole jako cel szczegółowy proszę wpisać KATOLICKIE G i L

INFORMATYKA

dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

 

Opis założonych osiągnięć ucznia –  wymagania na poszczególne oceny szkolne

 

Grażyna Koba

 

1.                 Wokół informacji i Internetu

Wyszukiwanie informacji w Internecie

2

3

4

5

6

Wyszukuje adresy stron WWW zawierające proste hasło – korzysta z wyszukiwarki internetowej.

Zna zasady nawigacji po stronie WWW, poruszając się po wybranych stronach internetowych.

Wie, czym są Internet i strona WWW oraz zna genezę powstania Internetu.

Wymienia wybrane usługi Internetowe.

Podaje opisy i zastosowania wyszukiwarki internetowej, katalogu stron WWW i portalu.

Szuka informacji w Internecie, konstruując złożone hasło.

Omawia rozwój usług internetowych, wskazując najważniejsze fakty.

Wyjaśnia, na czym polega przeglądanie strony internetowej.

Potrafi właściwie zawęzić obszar poszukiwań, aby szybko odszukać informacje.

Korzysta z encyklopedii i słowników w wersji elektronicznej.

Omawia organizację informacji w WWW. Wyjaśnia postać adresu URL.

Potrafi zastosować różne narzędzia do wyszukiwania informacji, usprawniając szukanie informacji.

Właściwie porządkuje informacje o stronach WWW.

Potrafi odpowiednio ocenić przydatność i wiarygodność informacji.

Potrafi formułować własne wnioski i spostrzeżenia dotyczące rozwoju Internetu,  jego znaczenia dla różnych dziedzin gospodarki i dla własnego rozwoju.

Wyszukuje, gromadzi i właściwie selekcjonuje informacje, tworząc złożone projekty z różnych dziedzin.

Stosowanie przepisów prawa

2

3

4

5

6

Zna podstawowe przepisy prawa dotyczące korzystania z cudzych materiałów i stosuje je w praktyce.

Zna podstawowe zasady korzystania z programów komputerowych. Rozumie konieczność posiadania licencji na programy komputerowe.

Jest świadomy istnienia przestępstw komputerowych.

Wie, co jest przedmiotem prawa autorskiego i co jemu nie podlega.

Zna pojęcie licencji. Wymienia przykładowe rodzaje darmowych licencji.

Wymienia przykładowe rodzaje przestępstw komputerowych.

Wyjaśnia wybrane przepisy prawa autorskiego, m.in.: „dozwolony użytek utworów”, zasady korzystania z cudzego utworu bez pytania  o zgodę, ochrona wizerunku.

Omawia przykładowe rodzaje licencji na programy komputerowe.

Omawia wybrane przykłady przestępstw komputerowych.

Potrafi uzasadnić zastosowanie wybranego przepisu prawa w konkretnym przypadku. Podaje przykłady łamania wybranych przepisów prawa. Omawia różnice pomiędzy różnymi rodzajami licencji. Sprawdza, na podstawie jakiej licencji jest rozpowszechniany dany program. Wyjaśnia zasady tej licencji.

Potrafi samodzielnie interpretować ważniejsze przepisy prawa autorskiego dotyczące korzystania z różnych źródeł informacji i ochrony programów komputerowych.

Wyszukuje dodatkowe informacje na temat przestępstw komputerowych.

Komunikacja i wymiana informacji w Internecie

2

3

4

5

6

Wymienia podstawowe zasady pisania listów elektronicznych.

Podaje przykładowe sposoby komunikacji i wymiany informacji z wykorzystaniem Internetu.

 

Poprawnie redaguje listy elektroniczne, dbając o ich formę i treść.

Omawia wybrane formy komunikacji i wymiany informacji. Korzysta z nich, stosując zasady netykiety.

Rozumie różnice między. czatem i grupą dyskusyjną. Wyjaśnia, na czym polega komunikacja w czasie rzeczywistym.

Rozróżnia poszczególne formy komunikowania się przez Sieć.

Rozróżnia poszczególne sposoby wymiany informacji.

Omawia działanie poczty elektronicznej.

Wie, na czym polega tworzenie sieciowego dziennika i w jaki sposób współtworzy się treści w Sieci.

Potrafi dokonać analizy porównawczej różnych form komunikacji i wymiany informacji, podając opis poszczególnych form i niezbędne wymagania.

Porównuje metody dostępu do poczty elektronicznej.

Współtworzy zasoby w Sieci, np. zakłada blog lub umieszcza wpisy w Wikipedii.

Wie, na czym polega telefonia internetowa (VoiP) i Internet mobilny.

 

Samodzielnie wyszukuje w różnych źródłach informacje na temat nowoczesnych możliwości korzystania z Internetu, np. za pomocą urządzeń mobilnych.

Zna zasady netykiety.

Podaje przynajmniej dwie korzyści wynikające z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Jest świadomy istnienia zagrożeń wynikających z rozwoju TIK.

Podaje zalety korzystania  z komunikacji za pomocą Internetu.

Wymienia podstawowe zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 

Omawia korzyści i zagrożenia dotyczące korzystania z różnych form komunikacji i wymiany informacji z wykorzystaniem Internetu.

Bierze aktywny udział w debacie na temat szans i zagrożeń wynikających z rozwoju TIK.

Potrafi samodzielnie ocenić znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w komunikacji i wymianie informacji. Zna najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.

Korzystanie z e-usług

2

3

4

5

6

Wymienia przykładowe
e-usługi, np. e-nauczanie, e-banki, e-sklepy, e-aukcje.

Wie, na czym polegają nauczanie i praca na odległość.

Omawia przykładowe
e-usługi.

Korzysta z wybranych
e-usług, np. e-learningu.

Jest świadomy istnienia zagrożeń wynikających z korzystania z e-usług.

Omawia zalety i wady poszczególnych e-usług.

Zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z poszczególnych e-usług.

Wyjaśnia działanie e-banku; podaje metody zabezpieczeń.

Podaje zasady korzystania z poszczególnych e-usług.

Wie, czym jest podpis elektroniczny.

Potrafi przedstawić własne wnioski z analizy zalet i wad poszczególnych e-usług.

Korzystając z dodatkowych źródeł, znajduje najnowsze informacje na temat e-usług.

 

 

2.                 Wokół dokumentów komputerowych

 

Metody opracowywania dokumentów tekstowych

2

3

4

5

6

Zna i stosuje podstawowe zasady redagowania i formatowania tekstu.

Wstawia tabelę i wykonuje podstawowe operacje na komórkach tabeli.

Zapisuje dokument w pliku w folderze domyślnym.

Właściwie dzieli tekst na akapity.

Poprawia tekst, wykorzystując możliwości wyszukiwania i zamiany znaków oraz słowniki: ortograficzny i synonimów.

Stosuje tabulację i wcięcia.

Wykorzystuje edytor równań do pisania prostych wzorów.

Stosuje automatyczną numerację i wypunktowanie.

Zmienia ustawienia strony – wielkość marginesów, orientację strony, rozmiar papieru.

Znajduje błędy redakcyjne w tekście.

Stosuje różne typy tabulatorów, potrafi zmienić ich ustawienia w całym tekście.

Stosuje konspekty numerowane.

Przygotowuje poprawnie zredagowany i sformatowany tekst, dostosowując formę tekstu do jego przeznaczenia.

Redaguje złożone wzory matematyczne.

Samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania dowolnego problemu.

Wykonuje konwersję tekstu na tabelę i odwrotnie.

Samodzielnie odkrywa nowe możliwości edytora tekstu, przygotowując dokumenty tekstowe.

Tworzy dokumenty tekstowe, stosując poprawnie wszystkie poznane zasady  redagowania i formatowania tekstu.

Zna podstawowe zasady pracy z dokumentem wielostronicowym (redaguje nagłówek, stopkę wstawia numery stron).

Wie, w jakim celu stosuje się style tekstu. Stosuje style nagłówkowe.

Przygotowuje konspekt dokumentu.

Tworzy spis treści.

Stosuje wybrane szablony do przygotowywania różnych dokumentów.

Wie, czym są odwołania w tekście. Tworzy spis treści.

Potrafi zredagować inną stopkę i inny nagłówek dla stron parzystych i nieparzystych.

Rozmieszcza tekst w kolumnach.

Potrafi stosować różne style tekstu, modyfikuje istniejące.

Umieszcza podpisy pod rysunkami; tworzy spis ilustracji.

Stosuje przypisy.

Korzysta z podziału tekstu na sekcje.

Wie, czym jest makro.

Tworzy własne style tekstu.

Potrafi utworzyć własne makro i zastosować je w dokumencie.

Przygotowuje profesjonalny tekst – pismo, sprawozdanie, z  zachowaniem wszystkich zasad redagowania i formatowania tekstów.

 

Tworzenie prezentacji multimedialnych

2

3

4

5

6

Zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnej.

Tworzy prezentację składającą się z kilku slajdów z zastosowaniem animacji niestandardowych.

Korzysta z szablonów slajdów. Umieszcza na slajdach tekst i obrazy.

Zapisuje prezentację we wskazanym folderze docelowym.

Potrafi uruchomić pokaz slajdów.

Przygotowuje prezentację na zadany temat na podstawie konspektu.

Zmienia kolejność slajdów.

Ustawia przejścia poszczególnych slajdów.

Wie, do czego służą poszczególne widoki slajdów.

Potrafi ustawić inne tło dla każdego slajdu.

Wstawia do slajdu wykresy, tabele, równania matematyczne, efekty dźwiękowe.

Potrafi właściwie zaplanować prezentację na zadany temat.

Pracuje z widokami slajdów.

Wstawia dźwięki z plików spoza listy standardowej.

Zmienia tło, wstawia obiekty i hiperłącza. Umieszcza przyciski akcji.

Dopasowuje przejścia między slajdami. Dodaje animacje i efekty dźwiękowe do obiektów.

Prezentuje swoje prace przed klasą.

Wstawia podkład muzyczny odtwarzany podczas całej prezentacji.

Przygotowuje materiały informacyjne dla uczestników pokazu i przeprowadza pokaz.

Konwertuje przygotowaną prezentację do formatu umożliwiającego publikację w Internecie. Otwiera ją lokalnie w przeglądarce internetowej

Potrafi samodzielnie zaprojektować i przygotować multimedialną prezentację na wybrany temat, cechującą się ciekawym ujęciem zagadnienia, interesującym układem slajdów.

 

Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

2

3

4

5

6

Zna podstawowe zastosowania arkusza kalkulacyjnego.

Potrafi zaznaczyć zadany blok komórek. Ustawia liczbowy format danych.

Samodzielnie pisze formułę wykonującą jedno z czterech podstawowych działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie). Potrafi zastosować kopiowanie i wklejanie formuł.

Tworzy prosty wykres.

Zapisuje utworzony skoroszyt we wskazanym folderze docelowym.

Rozróżnia zasady adresowania w arkuszu kalkulacyjnym.

Stosuje adresowanie bezwzględne wtedy, gdy jest to uzasadnione.

Potrafi tworzyć formuły wykonujące bardziej zaawansowane obliczenia (potęgowanie, pierwiastkowanie, z zastosowaniem nawiasów).

Tworzy wykres składający się z wielu serii danych, dodając do niego odpowiednie opisy.

Ustawia inne formaty danych poza liczbowym.

Formatuje tabelę.

Poprawnie planuje tabelę w arkuszu kalkulacyjnym, umieszczając w niej dane liczbowe i opisy.

Stosuje adresowanie mieszane wtedy, gdy jest to uzasadnione.

Stosuje formatowanie warunkowe tabeli arkusza kalkulacyjnego.

Zna zastosowania różnych typów wykresów. Dostosowuje typ wykresu do danych, jakie ma przedstawiać.

Potrafi narysować wykres wybranej funkcji matematycznej.

Drukuje tabelę utworzoną w arkuszu kalkulacyjnym.

Potrafi układać rozbudowane formuły z zastosowaniem funkcji arkusza kalkulacyjnego.

Potrafi stosować filtry i selekcjonować dane na podstawie zaawansowanych kryteriów.

Korzysta z filtrów.

Tworzy wykres funkcji trygonometrycznej .

Dopasowuje wygląd arkusza kalkulacyjnego po wydruku, dobiera ustawienia strony, ustawia podział stron i obszar wydruku.

Potrafi przeprowadzić analizę przykładowego problemu i opracować właściwy algorytm obliczeń.

Potrafi rejestrować makra, stosować je w celu ułatwiania wykonywania często powtarzanych czynności.

Zna i stosuje podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego: SUMA, ŚREDNIA.

Korzysta z możliwości wstawiania funkcji. Potrafi zastosować funkcję JEŻELI.

Potrafi stosować wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań z różnych przedmiotów.

Stosuje wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego: statystyczne, logiczne, matematyczne, tekstowe, daty i czasu.

Stosuje zagnieżdżoną funkcję JEŻELI.

Zna działanie i zastosowanie większości funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym.

 

Tworzenie bazy danych

2

3

4

5

6

Na przykładzie gotowego pliku bazy danych potrafi omówić jej strukturę – określić, jakie informacje są w niej pamiętane.

Wymienia obiekty bazy danych: tabele, formularze, zapytania, raporty. Zapoznaje się z nimi, korzystając z gotowej bazy danych.

Potrafi dodać nowe rekordy, korzystając z gotowego formularza.

Rozumie organizację danych w bazach danych.

Wyjaśnia pojęcia: baza danych, rekord i pole.

Na podstawie przygotowanych formularzy ćwiczy wprowadzanie i aktualizację danych.

Tworzy prostą bazę danych, składającą się z dwóch tabel: planuje zawartość tabel. Definiuje relacje. Tworzy formularz, korzystając z kreatora.

Omawia etapy przygotowania bazy danych.

Określa odpowiednio typy danych.

Tworzy formularz z podformularzem.

Modyfikuje formularz, korzystając z widoku projektu.

 

Rozumie, co oznacza przetwarzanie danych w bazach danych.

Potrafi uzasadnić, dlaczego warto umieszczać dane w kilku tabelach połączonych relacją.

Rozumie pojęcia relacjiklucza podstawowego.

Projektuje formularze do wprowadzania danych.

Potrafi zaprojektować samodzielnie relacyjna bazę danych (składającą się z trzech tabel). Ustala typy pól. Projektuje wygląd formularzy.

Potrafi wyświetlić wynik gotowego zapytania i omówić, czego zapytanie dotyczy.

Modyfikuje gotowe zapytania.

Tworzy proste zapytania, ustalając kryterium dla jednego pola.

Prezentuje informacje, korzystając z przygotowanych raportów.

Stosuje filtry do prostego wyszukiwania. Tworzy zapytania.

Przygotowuje kwerendę wybierającą na podstawie dwóch tabel.

Zna sposób przygotowania korespondencji seryjnej z wykorzystaniem danych z bazy danych.

Tworzy złożone zapytania.

Przygotowuje nowe raporty na podstawie wcześniej przygotowanych zapytań.

W edytorze tekstu przygotowuje listy seryjne i etykiety adresowe, korzystając z danych zapisanych w bazie danych.

Potrafi budować złożone kwerendy z dwóch lub więcej tabel połączonych.

Planuje i projektuje raporty.

 

Grafika komputerowa

2

3

4

5

6

Z pomocą nauczyciela korzysta z wybranego programu do tworzenia grafiki rastrowej.

Wyszukuje potrzebne funkcje w menu programu.

Z pomocą nauczyciela korzysta z wybranego programu do tworzenia grafiki rastrowej.

Wyszukuje potrzebne funkcje w menu programu.

Zna formaty plików graficznych.

Opracowuje grafikę rastrową: stosuje warstwy i selekcje, zmianę kontrastu i nasycenia kolorów, kadrowanie i skalowanie.

Wykonuje proste projekty w grafice wektorowej, korzystając z możliwości wstawiania Autokształtów (Kształtów) w edytorze tekstu.

Sprawne korzysta z Pomocy wbudowanej do programów w celu znalezienia szczegółowych sposobów rozwiązania danego problemu.

Dostrzega różnice między grafiką rastrową i wektorową.

Opracowuje grafikę rastrową: uzyskuje efekty specjalne dzięki zastosowaniu tzw. filtrów.

Tworzy proste kompozycje, korzystając z wybranego programu do tworzenia grafiki wektorowej.

Rozumie znaczenie zapisu pliku graficznego w danym formacie – zależnie od przeznaczenia.

Omawia zalety, wady i zastosowanie wybranych formatów plików grafiki rastrowej.

Potrafi zastosować odpowiedni format pliku graficznego. Zapisuje pliki w różnych formatach.

Opracowuje grafikę wektorową: przekształca obraz (pochyla, obraca), grupuje obiekty.

Samodzielnie zapoznaje się z możliwościami wybranego programu graficznego, przygotowując złożone projekty z różnych dziedzin.

Zna źródła obrazów cyfrowych i sposoby opracowywania zdjęć z wykorzystaniem wybranego programu komputerowego.

Potrafi wykonać prostą obróbkę zdjęcia zapisanego w postaci cyfrowej.

Potrafi utworzyć album zdjęć, korzystając z materiałów przygotowanych wcześniej lub zapisanych na CD dołączonym do podręcznika.

Skanuje obrazy, korzystając ze skanera. Rozumie, czym jest rozdzielczość.

Potrafi opracować zeskanowaną grafikę.

Edytuje krótkie filmy.

Potrafi posłużyć się aparatem i kamerą cyfrową –przenosi zdjęcia, filmy do pamięci komputera.

Opracowuje film, korzystając z materiałów przygotowanych wcześniej lub zapisanych na CD dołączonym do podręcznika.

Dyskutuje na temat źródeł obrazów cyfrowych i sposobów opracowywania obrazów (zdjęć) i filmów, dzieląc się własnymi doświadczeniami w tym zakresie.

Udostępnia filmy w Internecie.

Samodzielnie zapoznaje się z programami komputerowymi umożliwiającymi edycję filmów i obróbkę obrazów.

 

Tworzenie stron internetowych

2

3

4

5

6

Wie, w jaki sposób zbudowane są strony WWW.

Zna najważniejsze narzędzia do tworzenia stron internetowych.

Wie, na czym polega tworzenie strony internetowej.

Zapoznaje się z przykładowym źródłem strony internetowej, przeglądając strukturę pliku.

Potrafi przygotować prostą stronę internetową, używając dowolnego edytora tekstu.

Wie, czym są szablony do tworzenia stron.

Umie tworzyć akapity i wymuszać podział wiersza, dodawać nagłówki do tekstu, zmieniać krój i wielkość czcionki.

Wie, jak wstawiać linie rozdzielające.

Umie wstawiać hiperłącza, korzystać z kotwic.

Rozumie strukturę plików HTML.

Potrafi tworzyć proste strony w języku HTML, używając edytora tekstowego.

Zna funkcje i zastosowanie najważniejszych znaczników HTML.

Potrafi wstawiać grafikę do utworzonych stron.

Umie tworzyć listy wypunktowane i numerowane.

Zna nazewnictwo kolorów.

Umie wstawiać tabele do tworzonych stron i je formatować.

Wstawia tabele.

Koduje polskie znaki.

Umieszcza łącza hipertekstowe.

Stosuje kolory.

Zna zagadnienia dotyczące promowania stron WWW.

Potrafi stworzyć własny, rozbudowany serwis WWW i przygotować go w taki sposób, żeby wyglądał estetycznie i zachęcał do odwiedzin.

Zna większość znaczników HTML.

Wie, że na stronach internetowych niektóre treści mogą być generowane  dynamiczne.

Podaje przykłady stosowania stylów CSS.

Wyjaśnia, na czym polega dynamiczne przetwarzanie strony; podaje przykłady skryptów i omawia ich rodzaje.

Zna najczęściej wykorzystywane atrybuty CSS i sposoby określania ich wartości.

Omawia sposoby publikowania strony w Internecie.

Zna zasady dynamicznego przetwarzania stron.

Analizuje wady i zalety różnych sposobów publikowania i promowania stron w Internecie.

Przygotowuje stronę do publikacji w Internecie i ją publikuje.

Potrafi wstawiać do utworzonej strony proste skrypty napisane w języku JavaScript.

 

 

3.  Wokół komputera, sieci i programów komputerowych

 

Komputer

2

3

4

5

6

Wymienia i omawia podstawowe elementy komputera.

Podaje przykłady urządzeń peryferyjnych.

Omawia podstawowy zestaw oprogramowania, który może być zainstalowany na komputerze.

Wymienia urządzenia peryferyjne.

Klasyfikuje środki i narzędzia TI.

Charakteryzuje przykładowe urządzenia peryferyjne.

Omawia rodzaje programów komputerowych i potrafi określić ich przeznaczenie.

Wie, co to znaczy zainstalować i odinstalować program.

Potrafi określić, ile wolnego miejsca jest na dysku.

Potrafi określić funkcje i podstawowe parametry środków TI.

Charakteryzuje narzędzia TI.

Omawia rodzaje pamięci masowych.

Wymienia podstawowe typy plików.

Potrafi zainstalować program komputerowy.

Rozumie rolę systemu operacyjnego. Wymienia popularne systemy.

Wymienia podstawowe układy mieszczące się na płycie głównej. Charakteryzuje ich parametry.

Wie, w jakim celu tworzy się partycje na dysku twardym.

Instaluje sterowniki urządzeń.

Potrafi scharakteryzować różne systemy operacyjne.

Dba o prawidłowe funkcjonowanie komputera, przeprowadzając wszystkie niezbędne testy.

Potrafi dobrać pełną  konfigurację sprzętu i oprogramowania do danego zastosowania.

Dokonuje analizy porównawczej różnych systemów operacyjnych.

Praca w sieci komputerowej

2

3

4

5

6

Wie, czym jest sieć komputerów i dlaczego komputery łączy się w sieć.

Korzysta z podstawowych usług sieci.

Wymienia podstawowe klasy sieci. Rozumie pojęcie logowania się do sieci.

Omawia podstawowe sposoby łączenia komputerów w sieć.

Wymienia korzyści płynące z połączenia komputerów w sieć.

Zna podstawy konfiguracji sieci (protokoły sieciowe, identyfikacja sieciowa).

Wymienia elementy niezbędne do budowy sieci.

Potrafi udostępniać zasoby komputera.

Omawia korzyści płynące z połączenia komputerów w sieć.

Omawia przykładowe schematy sieci: domowej i szkolnej.

Udostępnia zasoby w sieci.

Potrafi mapować zasoby komputera.

Wie, czym jest maska podsieci.

 

Bezpieczeństwo i ochrona danych

2

3

4

5

6

Wymienia sposoby ochrony danych w komputerach i sieciach komputerowych.

Zna zasady ochrony danych w komputerach i sieciach komputerowych.

Rozumie potrzebę wykonywania podstawowych operacji porządkujących zasoby komputera oraz stosowania podstawowych zasad ochrony własnych dokumentów i zasobów komputera.

Zna sposoby ochrony przed utratą danych.

Podając przykłady, dyskutuje na temat odmian złośliwego oprogramowania i oprogramowania zabezpieczającego komputer.

Dzieli się własnymi doświadczeniami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych w komputerach.

 

Algorytmika i programowanie

2

3

4

5

6

Zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków.

Zna podstawowe zasady prezentacji algorytmów w postaci schematów blokowych (zna podstawowe bloki potrzebne do budowania schematu blokowego). Analizuje gotowy schemat blokowy prostego algorytmu.

Wyjaśnia pojęcie algorytmu oraz zależności między problemem, algorytmem i programem.

Wyjaśnia pojęcie specyfikacja problemu.

Określa dane do zadania oraz wyniki i zapisuje prosty algorytm liniowy oraz z warunkami w postaci listy kroków.

Buduje schemat blokowy prostego algorytmu liniowego; analizuje schemat blokowy algorytmu z rozgałęzieniami.

Wie, na czym polega iteracja.

Omawia etapy rozwiązywania problemu (zadania).

Buduje schemat blokowy algorytmu z warunkiem prostym.

Prezentuje algorytmy iteracyjne za pomocą listy kroków i schematu blokowego.

Testuje rozwiązania.

Analizuje algorytmy, w których występują powtórzenia i określa, od czego zależy liczba powtórzeń.

Buduje schemat blokowy algorytmu z warunkiem złożonym.

Potrafi samodzielnie napisać specyfikację określonego zadania.

Buduje schemat blokowy algorytmu, w którym wystąpią złożone sytuacje warunkowe.

Buduje schemat blokowy określonego algorytmu iteracyjnego.

Wie, na czym polega programowanie.

Analizuje gotowe proste programy zapisane w wybranym języku programowania.

Klasyfikuje języki programowania.

Pisze proste programy w wybranym języku programowania, używając podstawowych poleceń.

Zna pojęcia: translacja, kompilacja, interpretacja.

Wyjaśnia, na czym polega prezentacja algorytmu w postaci programu.

Realizuje prostą sytuację warunkową w wybranym języku programowania.

Wyjaśnia pojęcia: interpretacja, kompilacja. Odróżnia kompilację od interpretacji.

Realizuje prostą sytuację warunkową w wybranym języku programowania.

Zapisuje złożony algorytm w wybranym języku programowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MAMY LAUREATA I FINALISTĘ

XII KONKURSU WIEDZY O SZTUCE

MUZYKA 

 

Makary Sierpiński uczeń klasy II Katolickiego Gimnazjum otrzymał tytuł laureata, tytuł finalisty przypadł Mai Pawłowskiej uczennicy klasy III Katolickiego Gimnazjum.
GRATULUJEMY!!!

 


 

Bernard Maseli – polski muzyk, wibrafonista, kompozytor, pedagog, realizator nagrań, wirtuoz gry na instrumencie malletKAT wystąpił gościnnie w kwietniu br. w Klubie pod Filarami. W koncercie uczestniczyli uczniowie Katolickiego Gimnazjum i Liceum. Oprócz merytorycznej części koncertu poświęconej historii postania KAT-u uczniowie mieli także możliwość wysłuchania znanych standardów jazzowych w wykonaniu najlepszego wibrafonisty w Polsce i na świecie.


 

GORZOWSKIE TARGI EDUKACYJNE SZKOŁY

 I PRACODAWCY 6-7 MARCA 2018

06 marca uczniowie III klasy Katolickiego Gimnazjum wraz z Panią Sylwią Maćkałą wzięli udział w Gorzowskich Targach Edukacyjnych, które odbyły się w hali sportowej OSIR-u w Gorzowie Wlkp., ul. Słowiańska 10.

 

 Głównym celem organizowanych targów było przede wszystkim promocja szkolnictwa zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego rynku pracy.

 

Podczas targów zaprezentowało się ponad 60. wystawców, wśród których znajdą się szkoły ponadgimnazjalne, przedstawiciele biznesu i organizacji pracodawców oraz gorzowskie uczelnie. Uczniowie,  klasy III gimnazjum, którzy za moment staną przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej,  mogli skorzystać z oferty przygotowanej specjalnie dla nich.


 

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI” TAK POMAGAM”

Wzorem lat ubiegłych wolontariusze SKC przy Katolickim Gimnazjum w dniach 09-10 marca 2018 r. uczestniczyli w zbiórce artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych w przechowywaniu, z których Parafialny Zespół Caritas przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przygotuje świąteczne paczki dla najuboższych rodzin.

Produkty zebrane podczas zbiórki trafią do rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności.

Wystarczy tak niewiele, by sprawić radość innym w zbliżające się Święta Wielkanocne.


 

 KONCERT MAŁEJ AKADEMII JAZZU

Adam Wendt – polski saksofonista, kompozytor, aranżer oraz pedagog był gościem kolejnego spotkania z muzyką jazzową, które odbyło się w lutym 2018 r. w ramach cyklu spotkań MAJ-u.Tym razem słuchacze mogli zmierzyć się z nurtem jazzu elektrycznego. Koncert wzbogacony był o niekonwencjonalne instrumentarium (elektronicznie przetwarzany dźwięk saksofonu,) zróżnicowany, dynamiczny repertuar, oryginalne kompozycje


DIECEZJALNA GALA WOLONTARIATU SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS

   

 

  W dniu 05 grudnia 2017 r. przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunem Panią Sylwią Maćkałą wzięli udział w DIECEZJALNEJ GALI WOLONTARIATU SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS w Zielonej Górze. Za 10-letnią służbę na rzecz potrzebujących wolontariusze III klasy gimnazjum otrzymali z rąk ks. biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego statuetkę "Młodzież potrafi". Gratulacje wolontariuszom i opiekunowi SKC złożył dyrektor szkoły Pan Marek Robak w obecności wychowawców, nauczycieli i społeczności szkolnej Katolickiego Liceum.


 Warsztaty zawodoznawcze
dla licealistów i gimnazjalistów

 

        W miesiącach lutym i marcu  uczniowie pierwszej, drugiej i trzeciej klasy liceum uczestniczyli  w 2-godzinnych w warsztatach zawodoznawczych prowadzonych przez Panią Iwonę Wiszczuk i Magdalenę Madejczyk doradców zawodowych z ZPPP w Gorzowie Wlkp. Zakres warsztatów obejmował  wybór przedmiotów rozszerzonych a  ich wpływ na dalszy przebieg  ścieżki edukacyjnej  uczniów pierwszej klasy liceum.

Rekrutacja na wyższe uczelnie oraz możliwość finansowania studiów to tematy realizowane w czasie warsztatów zawodoznawczych   przez uczniów trzeciej klasy liceum.

We wtorek  27.02.2018r. uczniowie III klasy gimnazjum
uczestniczyli w 4-godzinnych warsztatach zawodoznawczych prowadzonych przez Panią Iwonę Wiszczuk i Panią Magdalenę Madejczyk z ZPPP z działu doradztwa zawodowego. Celem warsztatów było poznanie przez uczniów  czynników warunkujących wybór dalszej drogi kształcenia, uczestniczenie w testach preferencji i zainteresowań zawodowych oraz poznanie oferty szkół ponadgimnazjalnych i przebiegu rekrutacji.

 

 

 

 


Frida Kahlo i Diego Rivera.
Polski kontekst

06 grudnia 2016 r. uczniowie Katolickiego Gimnazjum i Liceum  pod opieką nauczycieli udali się do Poznania  na wystawę „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst”.  Jest to  pierwsza  i jedyna w Polsce wystawa Kahlo i Rivery, wzbogacona o mało znany polski wątek w życiu artystów. Tytułowy kontekst tworzą z jednej strony bardzo bliskie relacje artystów z autorkami o polskim pochodzeniu (Bernice Kolko i Fanny Rabel), z drugiej zaś obecność obrazów Kahlo i Rivery oraz grafik Fanny Rabel na Wystawie Sztuki Meksykańskiej w 1955 roku w Polsce.

     
       

 


DZIEŃ HOTELARZA I TURYSTY

W grudniu przedstawiciele klasy III Katolickiego Gimnazjum wzięli udział w Konkursie
 „Dzień Hotelarza i Turysty”, który odbył się w Zespole Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego,
 Technikum nr 8 w Gorzowie Wlkp.
Oprócz wiedzy z zakresu hotelarstwa, turystyki i geografii uczniowie brali udział w konkurencjach typu rozpoznawanie zapachów, smażenie naleśników, rozpoznawanie smaków i przygotowanie rogalika.

         
         
         


Po przejściu wszystkich konkurencji i zadań testowych nasza drużyna zajęła III miejsce. Gratulujemy!!!


 WIGILIA DLA UBOGICH

 

W dniu 18 grudnia wolontariusze SKC wraz z opiekunem Panią Sylwią Maćkałą włączyli się w pomoc przy organizacji WIGILII DLA UBOGICH z miasta Gorzowa Wlkp. Wigilia odbyła się w parafii Pierwszych Męczenników Polski z udziałem ks. biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego,  dyrektora Diecezjalnej Caritas ks. Stanisława Podfigórnego i innych zaproszonych gości.

         

Konkurs Pieśni Patriotycznej

Nasza uczennica - Julia Bury zajęła pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.


 

99 lat Niepodległej

     

      


 

Konkurs Literacki

„O Pióro Dyrektora Szkoły”.


Celem konkursu jest rozbudzenie potrzeby własnej twórczości oraz zwiększenie świadomości językowej i literackiej wśród uczniów Katolickiego Liceum św. Tomasza z Akwinu. Adresatami Konkursu są uczniowie Katolickiego Liceum św. Tomasza z Akwinu w Gorzowie Wlkp.

 

Regulamin.

 1. Do 15 października bieżącego roku szkolnego zostanie podany wspólny dla wszystkich temat prac konkursowych.
 2. Uczestnicy samodzielnie przygotowują  oryginalny niepublikowany wcześniej tekst literacki mający formę opowiadania.
 3. Termin oddania prac konkursowych: 15 stycznia 2018 roku.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czasie uroczystości związanej z Dniem Patrona Szkoły.
 5. Główną nagrodą w Konkursie jest pióro ufundowane przez dyrektora szkoły.
 6. W zależności od poziomu prac organizatorzy przewidują możliwość opublikowania ich w zakresie możliwości Szkoły.
 7. Praca literacka powinna być przekazana do sekretariatu Szkoły w formie zapisu ręcznego , wydruku lub korespondencji elektronicznej.
 8. W skład Jury wchodzi 5 osób, w tym jedna osoba spoza Szkoły i jeden jej absolwent.

Temat pracy literackiej w roku szkolnym 2017/2018:

Zwykła historia.


Zasiłki szkolne


 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku
 są w szczególności:

1) śmierć jednego lub obojga rodziców

2) nieuleczalna choroba rodziców lub pełnoletniego ucznia

3) ciężki wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu

4) pożar lub zalanie mieszkania.

 Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

 Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie
od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Termin składania wniosku:

 nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
przyznanie tego zasiłku. 

Wniosek

Wzór wniosku jest dostępny jest w sekretariacie Katolickiego Liceum św. Tomasza z Akwinu, Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz na stronach internetowych Miasta Gorzowa Wlkp.

 W przypadku ubiegania się zasiłek szkolny nie jest wymagane załączanie
do wniosku zaświadczeń wysokości dochodów, ani zaświadczeń korzystaniu
ze świadczeń pomocy społecznej.

Zasiłki szkolne przyznawane są na wniosek:

 • rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia
 • dyrektora szkoły

Miejsce złożenia wniosku:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Okólna 2 pokój nr 201
 codziennie od godz. 7.30 do 15.15, we wtorek od godz. 7.30 do 16.30.


 

POROZUMIENIE

W dniu 21 czerwca br. nasze Liceum podpisało z Miejską Komendą Policji w Gorzowie porozumienie o współpracy między Szkołą a Policją w realizacji programu klasy policyjno-prawniczej, która rozpocznie swoje funkcjonowanie od 1 września br.

   
 

 


 KLASA POLICYJNA


 

Od 1 września 2017 r. otwieramy klasę mundurową o profilu policyjno-prawniczym, z autorskim programem zawierającym przedmiot uzupełniający ,,Edukacja Policyjno-Prawnicza’’ składający się z następujących elementów:

 • Wiedza o Policji,
 • Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony,
 • Kwalifikacje do służby w policji,
 • Wiedza o prawie.

Klasa będzie prowadzona we współpracy z Miejską Komendą Policji – przewidziane są cykliczne spotkania z przedstawicielami różnych sekcji i wydziałów policji, zajęcia na strzelnicy policyjnej, elementy musztry i ceremoniału policyjnego.

Absolwenci tej klasy otrzymają dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do Policji.

 Zostanie również nawiązana współpraca z Sądem Rejonowym i Okręgowym, uczniowie będą uczestniczyć w rozprawach sądowych, spotykać się z sędziami, adwokatami i prokuratorami

 


Dzień Przedsiębiorczości


26 kwietnia 2017r. odbył się Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości. Uczniowie w ramach tego programu brali udział w jednodniowych praktykach w różnych firmach. 


XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

 


 

W styczniu 2017r. w Zielonej Górze odbył się drugi etap XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej  pod hasłem "państwo a gospodarka". Naszą szkołę reprezentował jeden uczeń.

 


Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"


14 marca odbył się drugi etap Olimpiady "Warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych", który odbył się w Zielonej Górze. Szkołę reprezentowało troje uczniów
z klasy pierwszej liceum.

 


 Przedsiębiorczość


W naszej szkole odbywały się także inne przedsięwzięcia związane z przedsiębiorczości. Wizytował u nas pan Idziaszek, który zajmuje się poradnictwem zawodowym. Uczniowie brali udział też w Olimpiadzie Przedsiębiorczości.


DROGA KRZYŻOWA


 Tradycją naszej Szkoły jest organizowanie Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta. Także w tym roku nasi uczniowie pochylili się nad rozważaniami kolejnych stacji.


WYCIECZKA DO WARSZAWY


 W dniach 29-31 marca odbyła się wycieczka części uczniów klasy pierwszej Liceum.

 


  CYBERPRZEMOC


 

28 kwietnia uczniowie II klasy gimnazjum spotkali się z pracownikiem I  Komisariatu w Gorzowie Wlkp. st. posterunkowym Krystianem Hernikiem. Tematem spotkania była cyberprzemoc i ogólnie pojęte bezpieczeństwo w sieci.

W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się jakie działania podejmowane często dla zabawy przez rówieśników można zakwalifikować jako cyberprzemoc. Dotyczą m.in. kompromitujących materiałów, ukradkiem zrobionych zdjęć, nagranych na telefonie komórkowym filmików, które docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Dlatego ważne jest aby ofiary a także świadkowie cyberprzemocy rozmawiali z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą bądź inną zaufaną osobą.

 

CYBERRZEOMOC TO PRZESTĘPSTWO

zgłaszamy je organom ścigania


 

WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM


 

24 lutego 2017 r. uczniowie klasy I gimnazjum brali udział w 2- godzinnych warsztatach nt. "Jak być dobrym kolegą? Budowanie satysfakcjonujących relacji koleżeńskich. Zajęcia prowadziły Pani Grażyna Franczuk i Pani Beata Jas z ZPP-P w Gorzowie Wlkp.

 

03 marca 2017 r. uczniowie klasy II gimnazjum brali udział w 2-godzinnych warsztatach nt. "Kryzys nastolatka". Zajęcia prowadziły psycholog Pani Agata Kozłowska i psycholog Pani Marta Mikołajewicz-Kiełpińska z ZPP-P w Gorzowie Wlkp.
Uczniowie pod okiem psychologów rozwiązywali w grupie problemy, które na swojej drodze napotykają nastolatkowie.


 Koncert MAJ w Klubie pod Filarami


 14 marca 2017 r. uczniowie gimnazjum uczestniczyli w kolejnej edycji koncertu MAJ. Wykładowcą, który uczynił koncert energetycznym i twórczym  był puzonista Pan Grzegorz Turczyński.

 

Uczniowie współtworzyli koncert muzykując na instrumentach pochodzenia latynoamerykańskiego
i afrykańskiego takich jak: guiro, kabasa, shaker czy kachon.

Ocena uczniów: najlepszy koncert!!! Dziękujemy!!! 

 

 

 

 


TAK POMAGAM!


 

Wzorem lat ubiegłych uczniowie gimnazjum i liceum wraz z wychowawcami i nauczycielami przeprowadzą SZKOLNĄ ZBIÓRKĘ ŻYWNOŚCI.

Dla najbardziej potrzebujących składamy żywność
z długotrwałym terminem ważności.

Wszystkie zebrane dary przekażemy do Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Gorzowie Wlkp.

 

 


ZDRAPKA WIELKOPOSTNA 2017 r.


 

Począwszy od 01 marca od Środy Popielcowej, aż do Poniedziałku Wielkanocnego uczniowie naszej szkoły odkrywają nowe wyzwania w postaci zadania do wykonania.

Każdego dnia wyznaczony uczeń zdrapuje  kolejny dzień ze ZDRAPKI WIELKOPOSTNEJ i informuje klasę o treści zadania.

Atrakcyjna forma zdrapki zachęca uczniów do lepszego przygotowania się na radość Chrystusowego Zmartwychwstania.


 SKARBONKA MIŁOSIERDZIA


 

 

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do akcji "Jałmużna Wielkopostna".

Poprzez rezygnację z konkretnych przyjemności darczyńcy przeznaczają zaoszczędzone środki na rzecz osób potrzebujących pomocy.

 

 


Konferencja dla nauczycieli
15.01. – 20.01.2017

 Erasmus + - Turku (Finlandia)


 W styczniu 2017 roku nauczyciele naszej szkoły Panie Katarzyna Głębowska i Agnieszka Gabis brały udział w międzynarodowej konferencji w ramach programu Erasmus+, której gospodarzem była fińska szkoła w Turku.

W trakcie pięciodniowej wizyty nauczyciele z siedmiu państw uczestniczyli w spotkaniach, których tematyka dotyczyła głównie problematyki doradztwa, rozumianego jako  wszechstronne wspieranie uczniów przez szkoły w ich karierze edukacyjnej.

Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać funkcjonowanie słynącego ze skuteczności fińskiego systemu szkolnictwa.

Wizytowali szkoły różnych szczebli, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, w toku spotkań z uczniami i nauczy

cielami mieli możliwość wymiany doświadczeń.

Gospodarze konferencji zaprezentowali również innowacyjną metodę przeprowadzania egzaminów w formie elektronicznej.

 

 


Dzień Języków
28 lutego w naszej Szkole odbył się Dzień Języków. Uczniowie zmagali się w licznych konkurencjach dotyczących innych państw.
 
     
     

Dzień Patrona

23 lutego 2017 r. w naszej odbył się dzień patrona. Uroczystości odbywały się w Katedrze oraz naszej Szkole.

   
   

Warsztaty zawodoznawcze dla licealistów
i gimnazjalistów

        W poniedziałek 13.02.2017 r. uczniowie pierwszej i trzeciej klasy liceum uczestniczyli  w 2-godzinnych w warsztatach zawodoznawczych prowadzonych przez Panią Iwonę Wiszczuk pedagoga ZPPP z działu doradztwa zawodowego.

Zakres warsztatów obejmował  wybór przedmiotów rozszerzonych a  ich wpływ na dalszy przebieg  ścieżki edukacyjnej  uczniów pierwszej klasy liceum.

 

Rekrutacja na wyższe uczelnie oraz możliwość finansowania studiów to tematy realizowane w czasie warsztatów zawodoznawczych   przez uczniów trzeciej klasy liceum.

 

W czwartek 16.02.2017r. uczniowie III klasy gimnazjum uczestniczyli w 4-godzinnych warsztatach zawodoznawczych prowadzonych przez Panią Iwonę Wiszczuk i Panią Magdalenę Przyborowską z ZPPP z działu doradztwa zawodowego. Celem warsztatów było poznanie przez uczniów  czynników warunkujących wybór dalszej drogi kształcenia, uczestniczenie w testach preferencji i zainteresowań zawodowych oraz poznanie oferty szkół ponadgimnazjalnych i przebiegu rekrutacji.

 


Koncert MAJ w Klubie pod Filarami

 

 

    We wtorek 17.02.2017 r. uczniowie I i II klasy gimnazjum uczestniczyli w koncercie polskiego wokalisty i gitarzysty z pogranicza jazzu i bluesa Pana Leszka Dranickiego. O historii powstania jazzu nasi uczniowie wiedzą już prawie wszystko.

 

Dopalam się SOBĄ

Zajęcia profilaktyczne "Dopalam się sobą"  23 stycznia 2017 r. uczniowie klasy I LO uczestniczyli w Wojewódzkim programie Antydopalaczowym "Dopalam się sobą".

 

 

 

 

Zajęcia prowadziła st. sierżant Agata Mikołajczyk
z Wydziału Prewencji KMP w Gorzowie Wlkp.


Spektakl SKĄPIEC


Uczniowie gimnazjum brali udział w spektaklu w szkolej Auli.

   

 


 Próbne Egzaminy Gimnazjalne

Nasi gimazjaliści trenowali przed kwietniowymi egzaminami


 WYCIECZKA DO BERLINA


W dniach 1-2 grudnia 2016 r. odbyła się wycieczka do stolicy Niemiec. Uczestnicy mogli zobaczyć m.in. Kolumnę Zwycięstwa, Bramę Brandenburską, Zoo, Wieżę Telewizyjną. Wyjazd wszystkim się podobał.

 

 

 


11 LISTOPADA


 

DWIE WIZJE - JEDNA POLSKA


 KARTKA z KALENDARZA


 

   

Wyjazd integracyjny klasy I LO


 12 września odbył się wyjazd  uczniów klasy pierwszej naszego Liceum. Integracja odbywała się na plażach Dziwnowa i Dziwnówka. Zdaniem uczestników wycieczka była udana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 UWAGA

Nasza szkoła otrzymała certyfikat
 


Umieściliśmy regulamin korzystania z rządowych podręczników dla uczniów


REGULAMIN


 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?