Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Dyrektor

Marek Robak


 

Numer konta Szkoły

26 1500 1416 1214 1002 0016 0000


 

Jesteś

Darmowy licznik odwiedzin

gościem na naszej stronie

25 - lecie Katolickiego Liceum

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i LAby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i L

newspaper

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole jako cel szczegółowy proszę wpisać KATOLICKIE G i L

PODRĘCZNIKI     RZĄDOWE

REGULAMIN

Postanowienia   ogólne:

 1. Podręczniki  nie  są własnością szkoły i nie stanowią majątku szkoły.
 2. Podręczniki stanowią własność organu prowadzącego(art. 22 ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty).
 3. Biblioteka  szkolna nieodpłatnie  wypożycza uczniom podręczniki na dany rok szkolny.
 4. Uczeń potwierdza podpisem na liście odbiór podręcznika i odpowiada za jego zwrot.
 5. Jeżeli podręcznik składa się z kilku części, uczeń otrzymuje kolejną część po zwróceniu poprzedniej.
 6. Podręcznik należy oddać do biblioteki najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
 7. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno zarówno w swoim, jak i kolegi/koleżanki podręczniku niczego pisać, zaznaczać.
 8. Udostępnione książki należy chronić przed zagubieniem, trwałym zniszczeniem.
 9. Regulamin wypożyczeń podręczników jest dostępny w bibliotece szkolnej, na stronie internetowej szkoły/biblioteki.

Postanowienia szczegółowe:

 1. Uczeń oraz rodzic/opiekun dziecka zapoznaje się z regulaminem.
 2. Uczeń potwierdza podpisem odbiór podręcznika.
 3. Uczeń jest zobowiązany do obłożenia podręcznika i jego podpisania
  na obłożonej okładce.
 4. Za szkody wynikłe ze zniszczenia podręcznika (zalanie, porysowanie ,podarcie, zagrzybienie, popisanie, pogryzienie przez zwierzęta itp.)zagubienia, niezwrócenia w ustalonym terminie odpowiada rodzic/opiekun dziecka dokonując  zakupu nowego egzemplarza i  przekazując  go do biblioteki.
 5. O nieprzydatności książki do użytku decyduje komisja w składzie:
  nauczyciel bibliotekarz, wychowawca klasy.
  Fakt  ten jest potwierdzany w protokole tworzonym po otrzymaniu wszystkich części podręcznika.
 6. Uczeń, który w czasie trwania roku szkolnego rezygnuje z edukacji w danej szkole jest zobowiązany oddać wypożyczony podręcznik lub odkupić w przypadku zniszczenia lub zagubienia.
 7. W przypadku braku zwrotu wypożyczonego podręcznika lub nieodkupienia niezwróconego bądź zniszczonego podręcznika nauczyciel bibliotekarz zgłasza sprawę do dyrektora szkoły, który może ją skierować na drogę postępowania administracyjnego .
 8. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?