Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Numer konta Szkoły

26 1500 1416 1214 1002 0016 0000

Jesteś

Darmowy licznik odwiedzin

gościem na naszej stronie

25 - lecie Katolickiego Liceum

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i LAby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i L

newspaper

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole jako cel szczegółowy proszę wpisać KATOLICKIE G i L

PODRĘCZNIKI     RZĄDOWE

REGULAMIN

Postanowienia   ogólne:

 1. Podręczniki  nie  są własnością szkoły i nie stanowią majątku szkoły.
 2. Podręczniki stanowią własność organu prowadzącego(art. 22 ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty).
 3. Biblioteka  szkolna nieodpłatnie  wypożycza uczniom podręczniki na dany rok szkolny.
 4. Uczeń potwierdza podpisem na liście odbiór podręcznika i odpowiada za jego zwrot.
 5. Jeżeli podręcznik składa się z kilku części, uczeń otrzymuje kolejną część po zwróceniu poprzedniej.
 6. Podręcznik należy oddać do biblioteki najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
 7. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno zarówno w swoim, jak i kolegi/koleżanki podręczniku niczego pisać, zaznaczać.
 8. Udostępnione książki należy chronić przed zagubieniem, trwałym zniszczeniem.
 9. Regulamin wypożyczeń podręczników jest dostępny w bibliotece szkolnej, na stronie internetowej szkoły/biblioteki.

Postanowienia szczegółowe:

 1. Uczeń oraz rodzic/opiekun dziecka zapoznaje się z regulaminem.
 2. Uczeń potwierdza podpisem odbiór podręcznika.
 3. Uczeń jest zobowiązany do obłożenia podręcznika i jego podpisania
  na obłożonej okładce.
 4. Za szkody wynikłe ze zniszczenia podręcznika (zalanie, porysowanie ,podarcie, zagrzybienie, popisanie, pogryzienie przez zwierzęta itp.)zagubienia, niezwrócenia w ustalonym terminie odpowiada rodzic/opiekun dziecka dokonując  zakupu nowego egzemplarza i  przekazując  go do biblioteki.
 5. O nieprzydatności książki do użytku decyduje komisja w składzie:
  nauczyciel bibliotekarz, wychowawca klasy.
  Fakt  ten jest potwierdzany w protokole tworzonym po otrzymaniu wszystkich części podręcznika.
 6. Uczeń, który w czasie trwania roku szkolnego rezygnuje z edukacji w danej szkole jest zobowiązany oddać wypożyczony podręcznik lub odkupić w przypadku zniszczenia lub zagubienia.
 7. W przypadku braku zwrotu wypożyczonego podręcznika lub nieodkupienia niezwróconego bądź zniszczonego podręcznika nauczyciel bibliotekarz zgłasza sprawę do dyrektora szkoły, który może ją skierować na drogę postępowania administracyjnego .
 8. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

 

Numer konta Szkoły

26 1500 1416 1214 1002 0016 0000

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?