Zarządzenie nr 2/24 z dn. 31 stycznia 2024 r.

Dyrektora Katolickiego Liceum Św. Tomasza z Akwinu

odnośnie zasad rekrutacji do Katolickiego Liceum

Św. Tomasza z Akwinu na rok szkolny 2024/2025

 1. Rekrutacja kandydatów do Liceum zostanie przeprowadzona do 17 lipca 2024 r.:
 • składanie wniosku o przyjęcie do Liceum podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna
  –  od 2 kwietnia 2024 do 21 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.
 • dostarczenie świadectw ukończenia szkoły i wyniku E8 – od 21 czerwca
  do 5 lipca 2024 r. do 15.00.
 • ustalenie wyników rekrutacji i ogłoszenie listy osób przyjętych oraz osób znajdujących się na liście rezerwowej
  11 lipca 2024 r., o 12.00.
 • potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum – od 12 lipca
  do 16 lipca 2024 r. do 15.00.
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki, przyjętych z listy rezerwowej oraz ewentualnej informacji o wolnych miejscach w Szkole – 17 lipca 2024 r., do 14.00.
 • w przypadku niedokonania pełnej rekrutacji do dnia 17 lipca 2024 r., możliwe jest przeprowadzenie
  dodatkowej rekrutacji w okresie wakacji (do dnia 31 sierpnia 2024 )
 • po potwierdzeniu woli nauki w Liceum należy w ciągu 7 dni wpłacić wpisowe.
 1. Warunki przyjęć:
 • Dokumenty: takie jak do szkół publicznych oraz świadectwo chrztu, po przyjęciu do Szkoły należy złożyć w Sekretariacie oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 • Punktacja:

- za egzamin ósmoklasisty – wynik z języka polskiego i matematyki: 100% x 0,35, wynik z języka obcego:
100% x 0,3 =  maksymalnie 100 pkt

- za ocenę z języka  polskiego, języka obcego, historii i matematyki:                        

a) celujący:  po 18 pkt

b) bardzo dobry: po 17 pkt

c) dobry: po 14 pkt

d) dostateczny: po  8 pkt

e) dopuszczający: po  2 pkt

 

- za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7  pkt

- za szczególne osiągnięcia: do 18 pkt

- za aktywność społeczną: 5 pkt

- za zaangażowanie w życie parafii, Kościoła: 10 pkt

- za ocenę z zachowania:                                                                     

a) wzorowe: 5 pkt

b) bardzo dobre: 3 pkt

        

Przyjęcie do szkoły następuje od 100 pkt według ilości uzyskanych w rekrutacji punktów (w przypadku identycznej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń), poniżej 100 pkt konieczna jest rozmowa kwalifikacyjna.

 

 1. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są do Szkoły niezależnie od powyższych kryteriów.

W przypadku rezygnacji ze Szkoły po przyjęciu, a przed 1 września, wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi.